naTour sinn Phon Nie

plerr fOgel zingt
Därr vogell zangkt
der phohgäll hämMehrt
wieh belemmährt

sPecht hat rEcht!

Werbeanzeigen