liTourGischt

Ond häute wirrt viel leer ortz dieh frahGeh gehkLärrt, wElche liturGische farBäh am bÄsten zum mistbRauch des ministranTänn am karFreutAch pAsst.

brahpsst beNähDickt empField: unschuldiGeß wais mitt ängen rOtten kLecksern dRauf! dadaZu ain paar DickÄ Eier. Unds kann abgEhen…

schucKka schucKkaah schLuckar!